Program

Adwokatura Adwokatom

Pisanie programu wyborczego jest dla mnie nie lada wyzwaniem. Programy wyborcze są najczęściej nieczytelne, nadmiernie rozbudowane, banalne albo nudne. Tworzenie szumnie brzmiących tez i populistycznych haseł do mnie nie przemawia.

Przedstawiając podsumowanie kadencji oraz plany na przyszłość, chcę Państwa prosić o  oddanie głosu na mnie.

Swojej pracy na rzecz Izby poświęciłem już prawie ćwierć wieku. Były to lata pełne wyzwań. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć: sprawne zarządzanie Izbą wymaga ogromnego nakładu czasu i pracy, dyplomacji, ważenia racji, uwzględniania pluralizmu środowiska adwokackiego, rozwagi i rozsądku, wiedzy i doświadczenia, zaufania, bardzo dobrych relacji z otoczeniem (i to nie tylko na poziomie lokalnym) oraz zgranego, zaangażowanego zespołu. Nie można pozwolić sobie na podejmowanie drastycznych i nierozsądnych kroków, na jednostronne czy pochopne działania mogące rodzić nieodwracalne skutki. Nie można kierować się prywatnymi poglądami, sympatiami i antypatiami, lecz jedyne na co patrzeć można to dobro całej Izby. Nauczyłem się tego pracując dla samorządu całymi latami.

Finanse

Podejmowanie jakichkolwiek działań, w jakiekolwiek dziedzinie na gruncie naszego samorządu wymagało w pierwszej kolejności zbudowania fundamentów – bezpieczeństwa finansowego. Optymalizacja kosztów na przestrzeni wielu lat zarządzania Izbą, była moim oczkiem w głowie. Samorząd musi być – a nasz od lat jest – czytelnie finansowany.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami finansowymi mogliśmy sfinansować wiele projektów, w tym bardzo poważnych jak np. przeprowadzenie generalnego remontu dwóch zabytkowych budynków należących do naszej Izby. Nasza Izba nie tylko nie posiada zadłużeń (czym nie każda Izba w Polsce może się pochwalić), ale przede wszystkim zgromadziliśmy majątek, który stanowi nasze zabezpieczenie. Wszystkie informacje dotyczące gospodarki finansowej znajdują Państwo w sprawozdaniach. To dzięki temu aspektowi działalności Izba jest zabezpieczona i może się dalej rozwijać.

Nie jestem zwolennikiem lekkomyślnych wydatków, gdyż zależy mi na bezpieczeństwie naszej Izby. Pozwala to także na złożenie rekomendacji Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach w zakresie obniżenia składek korporacyjnych do kwoty 120,00 zł miesięcznie.

Ludzie

Finanse to baza, ale serce Izby tworzą ludzie. Adwokaci, aplikanci adwokaccy, pracownicy Izby, współpracownicy. Priorytetem było i jest dla mnie to, by nasze środowisko czuło się ze sobą związane.

Na przestrzeni lat robiłem wszystko, by adwokatów i aplikantów adwokackich łączyć, a nie dzielić. Rzecz więc w tym, by sprzeczne poglądy mogły być wyrażane w atmosferze wzajemnego szacunku i nie wpływały na budowanie negatywnej atmosfery wśród nas samych. Przez lata pracy udało się zbudować wspaniały zespół, zaangażowanych, doświadczonych i oddanych pracowników, do których większość z Państwa zwraca się po imieniu.

Wielu adwokatów i aplikantów zgłaszało się do Izby z własnymi pomysłami. Dziś  realizują własne projekty, angażując i aktywizując innych. Tym sposobem powstały min. Komisje przy ORA, Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom. Izba zawsze pozostawała i pozostaje otwarta dla osób mających pomysły, chęci i siły. Aspekt ludzki jest istotny również w zakresie współpracy z innymi podmiotami.

Od lat skutecznie współpracujemy min. z WPiA UŚ, Śląską Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. Innymi słowy, jestem wielkim zwolennikiem szeroko zakrojonej integracji i współpracy, gdyż dzięki nim możemy skutecznie realizować wiele wspaniałych projektów.

Głos w debacie publicznej

Adwokatura jest Adwokaturą wszystkich adwokatów, a ich poglądy również i w kwestiach politycznych pozostają zróżnicowane. W kwestiach kluczowych, poważnych Adwokatura zabiera głos, co ma miejsce również na gruncie naszej Izby, ale głos ten musi być mądry i rzeczowy, wypowiadany w odpowiednim miejscu, czasie oraz formie ponieważ umacnianie społecznego zaufania do Adwokatury wymaga posiadania przez nas autorytetu. Działania pochopne i podejmowane po wpływem chwilowych emocji przy niepełnym rozważeniu argumentów i racji, zaufania nie buduje, lecz je podważa. W trakcie tych lat w samorządzie aktywnie sprzeciwiałem się pomysłom ograniczania tajemnicy adwokackiej, ograniczania naszej niezależności, czy sędziowskiej niezawisłości.

Oponowałem także obniżaniu adwokackich honorariów. Nasza Izba odegrała niebagatelną rolę w zakresie sprzeciwu wobec odebrania samorządowi adwokackiemu sądownictwa dyscyplinarnego, jak też utworzenia aplikacji adwokackiej uniwersyteckiej. Sprzeciwiałem się chybionym reformom wymiaru sprawiedliwości.

Tradycja i nowoczesność

Przywiązuje ogromną wagę do tradycji wykonywania naszego zawodu i zasad etyki. Nie jestem przeciwny zmianom. Adwokatura, co oczywiste, musi bowiem iść z duchem czasu.

Opowiadam się jednak za ewolucją, poprzedzoną racjonalną dyskusją, a nie rewolucją, zwłaszcza bezrefleksyjną co do skutków. Jestem dumny z tego, że przy naszej Izbie działa jeden z najlepszych w kraju Pionów Dyscyplinarnych. Dowodem tego jest fakt, że konsekwentnie od wielu lat, do naszego referatu trafiają najbardziej medialne i najtrudniejsze sprawy dyscyplinarne, z którymi radzimy sobie we wzorowy sposób, unikając medialnych kryzysów, zyskując szacunek i uznanie kolegów z innych Izb. Nasz pion dyscyplinarny i członkowie ORA często pomagają zanim jakakolwiek skarga wpłynie do Izby, udzielając informacji i służąc pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Do wybuchu pandemii realizowaliśmy także projekt „Parasola Etycznego” czyli publikowania krótkich informacji z zakresu zasad wykonywania zawodu. Uważam, że zasady etyki są naszym fundamentem i bez nich wykonywanie naszego zawodu jest niemożliwe.

Moim celem jest dalsze rozwijanie adwokatury wspierającej adwokatów, zwłaszcza w niełatwych dziś realiach wykonywania zawodu.

Wizerunek

Na przestrzeni wielu lat mojego funkcjonowania w samorządzie zainicjowałem wiele akcji wizerunkowych dla adwokatury, niektóre o zasięgu ogólnopolskim.

Organizowaliśmy m.in. kampanie marketingowe informujące o roli adwokata, kampanie ostrzegające przed kancelariami odszkodowawczymi, czy ostatnio projekt filmów dokumentalnych pt. „Archiwa Palestry”, który znalazł się w orbicie zainteresowań TVP Kultura i Planete Plus. Tworzymy min. plakaty marketingowe, standy, bilbordy, kalendarze. Przeprowadziliśmy także kampanię radiową. Kampanie wizerunkowe to również jeden z głównych celów na przyszłość.

Nasza Izba organizowała lub współorganizowała wiele prestiżowych konferencji, w tym także międzynarodowych.

Wykonywanie zawodu Adwokata

Zawsze wykazywałem aktywną postawę celem polepszania funkcjonowania adwokatów. W ostatnich latach podjąłem skuteczne starania o zmianę zasad wynagradzania adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu.

Sprzeciwiałem się również temu, aby organizacje pozarządowe świadczyły nieodpłatną pomoc prawną kosztem adwokatów. Moim sukcesem były także negocjacje w zakresie polis ubezpieczeniowych dla całej Adwokatury, co zaowocowało najniższymi w historii naszej korporacji składkami.

Dzięki mojej inicjatywie pomoc od adwokatów z naszej Izby otrzymują również „frankowicze”. Jak wiecie, od lat postuluję i nadal będę to robić – poszerzenie przymusu adwokackiego na szerszy niż obecnie wachlarz spraw.

Komunikacja

W naszej Izbie dzieje się naprawdę wiele, nasza Izba jest jedną z największych w Polsce. Wielką trudność stanowiła komunikacja zarówno pomiędzy Izbą, a adwokatami, jak i społeczeństwem. Wiele udało nam się jednak poprawić. Aktualnie posiadamy nowoczesną stronę internetową (www.adwokatura.katowice.pl), która będzie rozwijana w swojej wersji „dla adwokatów i aplikantów” oraz „dla klienta”.

Stworzony został również elektroniczny newsletter dla adwokatów, który rozsyłany jest drogą mailową. Rozwijamy także działalność na portalach społecznościowych. Stworzyliśmy grupę zamkniętą na portalu społecznościowym Facebook, na której publikowane są najświeższe informacje. Do grupy należy już 1350 osób, a liczba członków stale rośnie. Posiadamy także publiczny fanpage. Rozwija się on bardzo intensywnie, stąd rozważamy czy w przyszłości, nie wprowadzić możliwości publikowania tam treści tworzonych przez adwokatów naszej Izby, a przeznaczonych dla klientów. Rozważamy także stworzenie projektu o roboczej nazwie „Papuga TV”, czyli kanału informacyjnego zarówno dla adwokatów, aplikantów, jak i klientów. Staramy się również pośredniczyć w łączeniu aplikantów z patronami, oraz w wymianie informacji dotyczących wspólnot biurowych i ofert pracy.

Zmieniliśmy także poprzednio obowiązujące wzory i formularze dostępne na stronie internetowej. Stworzyliśmy kompletne opracowanie dokumentów RODO dla indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zamierzamy stworzyć również „wyprawkę adwokacką”, czyli możliwość nieodpłatnego korzystania z wzorów wizytówek, papieru firmowego i skórek stron internetowych.

Integracja

Jestem wielkim zwolennikiem integrowania naszego środowiska wokół rozmaitych wspólnych płaszczyzn. Od lat organizujemy projekty integracyjne, naukowe, sportowe czy kulturalne. Obiecuję, że wrócę do nich tak szybko, jak tylko z oczywistych przyczyn, będzie to możliwe.

Wrócą spotkania kinowe, teatralne, koncerty, sympozja, mikołajki.

Szkolenia i aplikacja

Jak Państwo widzą wypracowaliśmy już wiele, teraz pozostaje tego wysiłku nie zaprzepaścić. Moim celem, jest stworzenie nowoczesnych form szkolenia z uwzględnieniem rozwoju technologicznego i informatycznego.

Chciałbym poszerzyć zakres tematyczny szkoleń, tak aby szkolenia obejmowały nie tylko gałęzie prawa, ale również kwestie marketingu, ekonomii, wystąpień publicznych. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do programu szkolenia zajęcia z praktyki, techniki i taktyki adwokackiej, informowania o działalności Izby, przygotowania do wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej, przebiegu postępowania dyscyplinarnego.

Obok istniejącej już formy wykładów, chciałbym wprowadzić warsztaty praktyczne. Dzięki nowym, dostępnym technikom, szkolenia będą bardziej uporządkowane, a nie wykluczone, że uda nam się we współpracy z wykładowcami zapewnić Państwu szersze bazy materiałów poszkoleniowych.

Adwokatura razem

Stanowczo sprzeciwiam się podziałowi środowiska pod pozorem rozwiązywania problemów Adwokatury. Jestem człowiekiem otwartym do dyskusji, ale dyskusja powinna koncentrować się wokół pozytywnych i ważnych dla środowiska projektów. Musi być zogniskowana na tym co łączy, a nie tym, co dzieli. Sprzeciwiam się sprowadzaniu dyskusji do personalnych i niegodnych Adwokatury ataków. Na przestrzeni lat zarządzania Izbą, praktycznie całkowicie wyeliminowałem mechanizmy decyzyjne ad hoc. Posługuję się strategią długofalową, niezorientowaną na rozwiązywanie jedynie problemów doraźnych. Bazuję na przemyślanej strategii, mam wypracowane standardy rozwiązywania problemów. Dzięki temu nasza Izba jest jedną z najprężniej działających w kraju, w każdej w zasadzie możliwej płaszczyźnie aktywności izbowej.

Nasza Izba od lat zajmuje ważne miejsce na arenie ogólnopolskiej, albowiem nie wszystkie problemy można rozwiązać na poziomie lokalnym, co wynika z rozdziału kompetencji między NRA i poszczególne ORA. Nasz głos jest jednak zawsze obecny, zawsze słyszalny i szanowany.

Poniżej przedstawiam Państwu, w formie zakładek zestawienie tego co zrobiliśmy dotychczas i tego co zrobić chcemy.