Adwokat Paulina Rzeszut

Adwokat Paulina Rzeszut

Adwokat Paulina Rzeszut (ur. 1988 r.)

Adwokat, Mediator, Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

W 2012 r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Aplikację Adwokacką odbywałam w Izbie Adwokackiej w Katowicach i ukończyłam ją egzaminem zawodowym zdanym w 2016 r.

Od sierpnia 2016 roku prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Chorzowie. W ramach kancelarii prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i medycznego. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Czym w przeszłości zajmowałam się w samorządzie adwokackim?

Obecnie jestem Kierownikiem Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Jako Kierownik Centrum Mediacyjnego organizowałam lub koordynowałam projekty związane z alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów (ADR). Projekty te były wspólną pracą Mediatorów-Adwokatów naszej Izby. Bardzo cenię sobie pracę zespołową, która nie tylko daje mi dużo satysfakcji, ale również, w mojej ocenie, przynosi lepsze efekty.

Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim członkom Ośrodka Mediacyjnego za pracę i poświęcony czas w ramach realizacji akcji i projektów.

Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach zorganizowało m.in.:

 • pierwszy zawodowy kurs na Mediatora dedykowany dla członków Izby Adwokackiej w Katowicach (Centrum Mediacyjne uzyskało również promesę od Centrum Mediacji przy Naczelnej Rady Adwokackiej na zorganizowanie kolejnej edycji szkolenia);
 • projekt w ramach Tygodnia Mediacji, podczas którego Adwokaci-Mediatorzy pełnili dyżury telefoniczne w celu popularyzacji alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów;
 • akcję mediacja on-line, podczas której Adwokaci-Mediatorzy prowadzili postępowania mediacyjne za pomocą środków komunikacji na odległość, mediacje on-line były szczególnie wykorzystywane podczas lockdownu (akcja zorganizowana w ramach współpracy z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości);
 • została utworzona pierwsza wewnętrzna Komisja Centrum – Komisja ds. Międzynarodowej Mediacji Przemysłu Modowego, a w przyszłości planowane jest powołanie innych Komisji, w zależności od zapotrzebowania i aktywności Adwokatów-Mediatorów.

Ponadto Adwokaci-Mediatorzy odbyli szkolenia specjalistyczne z m.in. mediacji on-line, mediacji rodzinnych oraz mediacji karnych.

Od grudnia 2019 r. jestem członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej. Uczestniczę jako przedstawicielka Izby w posiedzeniach Rady i biorę czynny udział w pracach powołanego zespołu złożonego z przedstawicieli poszczególnych Izby Adwokackich.

Rada Konsultacyjna zajmowała się następującymi kwestiami:

 • rozszerzeniem ubezpieczenia OC Adwokatów o czynności związane z postępowaniem mediacyjnym – bez uiszczania dodatkowych opłat;
 • zmianą przepisów zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – w ramach pełnienia przez Adwokatów roli Mediatorów;
 • koordynowaniem i promocją akcji mediacja on-line w czasie „lockdownu”;
 • współpracą z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie prac nad zmianami ustawowymi, które mają na celu usprawnienie postępowania mediacyjnego w ramach mediacji sądowej;
 • tworzeniem standardów pracy Mediatora oraz tworzeniem standardów szkoleniowych, w tym specjalizacji Mediatorów;
 • promocją postępowania mediacyjnego zarówno wśród Adwokatów, jak i społeczeństwa.

Czym w przyszłości chciałabym się zajmować w samorządzie?

Przy uwzględnieniu dotychczasowego doświadczenia samorządowego, w ramach pracy w Okręgowej Radzie Adwokackiej, w przyszłości mam zamiar zająć się następującymi kwestiami:

 • dalszą pracą związaną z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (mediacja, arbitraż) poprzez organizowanie kursów zawodowych na Mediatora dedykowanych członkom Izby Adwokackiej w Katowicach, koordynowaniem szkoleń specjalistycznych dla Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, współpracą z Sądami w ramach postępowań mediacyjnych, promocją postępowań mediacyjnych wśród środowiska Adwokatów oraz społeczeństwa;
 • poszerzeniem współpracy Mediatorów Centrum Mediacyjnego z pionem dyscyplinarnym, w ramach postępowań dyscyplinarnych Adwokatów;
 • stworzeniem Adwokatom Izby Adwokackiej w Katowicach możliwości kształcenia i zarobkowania w innych obszarach zawodowej aktywności, Adwokat jako Rzecznik Patentowy, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny itp. – tak jak w chwili obecnej Adwokaci pracują również w zawodzie Mediatora;
 • nawiązaniem współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, efektywnym kontaktem z samorządem: architektów oraz inżynierów budownictwa, farmaceutów, lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, psychologów oraz biegłych rewidentów.

Pamiętajmy, że samorząd adwokacki jest dobrem wspólnym wszystkich jego członków.

Każdy Adwokat jest częścią samorządu i powinien realnie czuć się częścią swojej grupy zawodowej.

Proszę o Państwa głosy

 


adw. Paulina Rzeszut