Adwokat Katarzyna Legień

Adwokat Katarzyna Ligień

W związku z nadchodzącymi wyborami do organów Izby Adwokackiej w Katowicach, zapraszam do zapoznania się z opisem moich doświadczeń samorządowych oraz powodów, które skłoniły mnie do kandydowania na stanowisko członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Zawód adwokata wykonuję od 11 lat, prowadząc kancelarię z siedzibą w Katowicach. Obecnie mam przyjemność bycia patronem dla dwóch aplikantek naszej Izby. Wykonywanie zawodu łączę z działalnością dydaktyczną, m.in. prowadząc szkolenia z prawa medycznego dla pracowników sektora ochrony zdrowia, a także z pracą na rzecz samorządu.

Jestem członkiem Sekcji Praktyków Prawa Medycznego przy ORA w Katowicach, The European Association of Health Law, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W latach 2017-2019 pełniłam funkcję Przewodniczącej Sekcji Praktyków Prawa Medycznego przez dwie kolejne regulaminowe kadencje, koordynując prace Sekcji, organizując szkolenia dla adwokatów, czynnie reprezentując Sekcję i Izbę na konferencjach naukowych. Główne osiągnięcia w tym zakresie, to:

 • organizacja szkolenia dla adwokatów pn. „Medycyna sądowa”, przeprowadzonego przez dr n. med. Christiana Jabłońskiego p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • organizacja szkolenia dla adwokatów pn. „Toksykologia sądowa”, przeprowadzonego przez dr n. med. Joannę Nowicką z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • organizacja szkolenia dla adwokatów pn. „Odpowiedzialność cywilna za szkody medyczne”, przeprowadzonego przez Sędzię Sądu Najwyższego w stanie spoczynku dr n. praw. Helenę Ciepłą,
 • wystąpienie na III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej w Katowicach – prezentacja wykładu pt. „Ujawnienie informacji o zakażeniu – case study”;
 • wystąpienie na XV Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym w Warszawie – prezentacja wykładu pt. „Między kleszczami a cesarskim cięciem – zabiegowe rozwiązanie porodu – przegląd orzecznictwa”,
 • wystąpienie na III Ogólnopolskiej Konferencji SWPS „Psychologia, medycyna i prawo z zawodach trudnych i niebezpiecznych” – prezentacja wykładu pt. „Środki ochrony prawnej osób wykonujących zawody medyczne wobec zachowań agresywnych”;
 • reprezentacja Izby na zebraniach Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Od 2018 r. prowadzę wykłady z prawa medycznego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. koordynowałam realizację porozumienia zawartego między Izbą Adwokacką w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską, Śląską Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, dotyczącego współpracy i wsparcia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2, w  tym pomocy prawnej udzielanej pro bono przedstawicielom zawodów medycznych w związku z wykonywaniem zawodu w warunkach epidemii.

Dlaczego kandyduję?

Zdecydowałam się na kandydowanie w wyborach do organów Izby, by współtworzyć warunki dla umacniania pozycji i prestiżu śląskiej adwokatury, podniesienia komfortu pracy adwokatów i aplikantów adwokackich, integracji środowiska. Identyfikuję się z oczekiwaniami co do sprawnych działań i rozwiązań ułatwiających wykonywanie zawodu na co dzień, możliwości rozwijania pasji do prawa, tworzenia miejsc dla wymiany doświadczeń, a także zgodnego i mocnego głosu w sprawach adwokatury. Dlatego za celowe uznaję m.in.:

 • powołanie zespołu do spraw współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, właściwego do zgłaszania postulatów, pytań i problemów adwokatów i aplikantów adwokackich, pojawiających się w bieżącej działalności sądów i innych organów, a wymagających wsparcia czy reakcji organów Izby;
 • wykorzystanie potencjału komisji i sekcji działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Mając na uwadze własne doświadczenia wyniesione z działalności Sekcji Praktyków Prawa Medycznego, której miałam przyjemność przewodniczyć przez dwie kadencje, uważam sekcje za dobrą koncepcję, dającą możliwość rozwijania umiejętności w preferowanych dziedzinach prawa, wymiany doświadczeń zawodowych, a zwłaszcza nawiązywania relacji z podmiotami zewnętrznymi – czego przykładem jest pozytywny odbiór środowisk naukowych i zawodowych, otwartych na współpracę i chętnie biorących udział w dotychczasowych przedsięwzięciach. Z tej przyczyny, zamierzam rekomendować powrót do czynnej działalności sekcji i włączenia w tę działalność także aplikantów adwokackich, dla których czas aplikacji jest dobrym momentem na prezentowanie swojej wiedzy i zainteresowań, a także wyznaczanie kierunków dalszej działalności zawodowej;
 • wspieranie inicjatyw aplikantów adwokackich i przekazywanie ich pod obrady Rady; eksponowanie sukcesów i osiągnięć adwokatów i aplikantów adwokackich;
 • propagowanie idei samorządu przyjaznego adwokatom, nowoczesnego, opartego na zaufaniu i kompromisie, działającego ponad podziałami politycznymi czy światopoglądowymi;
 • dalsze rozwijanie współpracy z innymi samorządami i grupami zawodowymi; promowanie i ocieplanie wizerunku adwokatury m.in. poprzez udział Izby w akcjach prospołecznych i edukacyjnych.

Zachęcam do udziału w zbliżających się wyborach i proszę o Państwa głosy.